Valintakriteerit

Rahoitettavaksi hyväksyttävien hankkeiden valinnassa PoKo ry tulee noudattamaan kuluneella kaudella hyväksi havaittuja menettelyjä. Valmistelusta vastaavat toimihenkilöt, hankeryhmä keskustelee ja nostaa hallituksen päätöksentekoon esille ratkaisun kannalta keskeiset seikat.

Hanketukia myönnettäessä hakijalta edellytetään paitsi kuvausta hankkeelta odotettavista hyödyistä myös suunnitelmaa avoimuuden ja tiedottamisen toteuttamisesta. Yhteisöllisten hankkeiden vaikutus paikallistalouteen, ihmisten elämänlaatuun ja ympäristöön ovat keskeisiä valintaperusteita. Hankkeesta arvioidaan näkymää osallistuvien ihmisten määrästä sekä hankkeella mahdollisesti tavoiteltavia uusia toimintoja ja palveluita.

Yritysten tukemisessa arvioidaan tuen kohteena olevan kehittämistoimen taloudellista merkitystä yritykselle ja sen toiminnalle. Yritystuen saamisen edellytyksenä on yritystoiminnan päätoimisuus tai uskottava tavoittelu päätoimisuuteen. Keskeinen arviointi- ja valintakriteeri on tuettavan toimenpiteen ja harjoitettavan yritystoiminnan heijastusvaikutus lähiyhteisöön. Valintakriteerinä nähdään kehittämistoimen vaikutus yhteistyöhön ja lähiyhteisön palveluihin.

Valintakriteerit toimivat hankkeiden arviointiperusteina ja ohjaavat rahoitettavien hankkeiden valintaa. PoKo ry:n määrittämien paikallisten kriteereiden lisäksi rahoitettavan hankkeen tai yritystuen on täytettävä lakien ja asetusten sekä Manner-Suomen maaseutuohjelman asettamat ehdot ja edellytykset. PoKo ry:n rahoittamien hankkeiden tai rahoittamatta jättämien hankkeiden päätökset perustuvat yllä mainittuihin perusteluihin.

Hallituksen tärkeä tehtävä on muodostaa näkemys alan kilpailutilanteesta ja valita tuettavat toimet niin, että vapaaseen ja normaaliin yritysten väliseen kilpailuun vaikutetaan mahdollisimman vähän.


Jokaisen
PoKo ry:n kehittämisstrategian kautta rahoitettavan yhteisöllisen- tai yrityshankkeen tulee täyttää seuraavat pakolliset kriteerit:

* Hanke on PoKon Navigaattori-kehittämisstrategian mukainen
* Hanke edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista
* Hanke perustuu paikalliseen tarpeeseen
* Hanke on suunnitelmiltaan realistinen (mm. aikataulujen ja kustannusten suhteen)

* Yhteisöllisen hankkeen tulee olla luonteeltaan avoin ja yleishyödyllinen
* Tuettavalla yrityksellä tulee olla kannattavan toiminnan edellytykset
* Tuettavan yrityksen tulee olla päätoiminen tai tavoiteltava päätoimisuutta

 

Yleishyödyllisten hankkeiden valinnassa arvioidaan seuraavia kriteerejä neliportaisella asteikolla (heikko, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä):

* Hankkeen toimijalla on riittävät resurssit suunniteltuun hankkeeseen
* Hankkeesta tiedottaminen on suunniteltu
* Hanke kohdistuu erityisryhmiin (esim. nuoret tai ikääntyneet)
* Hankkeella on vaikutusta paikallistalouteen
* Hanke parantaa ihmisten elämänlaatua tai elinympäristöä
* Hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia
* Hankkeessa syntyy uutta yhteistyötä tai olemassa olevalle yhteistyölle uusia muotoja
* Hankkeesta jää jäljelle konkreettisia asioita
* Hanke edistää uuden oppimista (elinikäisen oppimisen konsepti)
* Hankkeen suunnitellut tulokset ovat mitattavia
* Hankkeella on vaikutus merkittävään määrään ihmisiä

 

Kansainvälisissä hankkeissa lisäksi käytettäviä valintakriteerejä:

* Suunnitelma kv-kumppanista olemassa (vain kv-hankkeet)
* Kv-toiminnan hyöty on kohdistuttava PoKo-alueelle (vain kv-hankkeet
* Kansainvälisyyden tuoma lisäarvo on todennettavissa (vain kv-hankkeet)

 

Yritysten hankkeiden valinnassa arvioidaan seuraavia kriteerejä kolmiportaisella asteikolla (heikko, hyvä, kiitettävä):

* Toimenpide lisää työllisyyttä

* Toimenpide luo uutta yritystoimintaa
* Toimenpide luo yritystoiminnalle kasvuedellytyksiä
* Toimenpide luo uusia tuotteita tai palveluita
* Toimenpide turvaa palveluiden säilymistä alueella
* Toimenpide parantaa osaamista yrityksessä
* Toimenpide luo uusia yhteistyömuotoja
* Toimenpide vaikuttaa positiivisesti lähiyhteisöön
* Toimenpide vastaa paikalliseen palvelutarpeeseen (ei vääristä merkittävästi kilpailua)
* Toimenpide kohdistuu erityisryhmiin (esim. nuoret tai ikääntyneet)
* Toimenpiteen suunnitellut tulokset ovat mitattavia

Siirry sivun alkuun
Tulostusversio