Maksatus

Uutta kaudella 2014 -2020 on se, että maksuhakemukset toimitetaan suoraan ELY-keskukseen, ei entiseen tapaan PoKo ry:lle. Toimihenkilöt auttavat ja neuvovat asiakkaitaan mielellään maksuhakemuksen valmisteluun liittyen. Otattehan siis ajoissa meihin yhteyttä! 

Tuen maksaminen

Myönnetyn tuen maksamisessa on kolme vaihtoehtoa. Sovellettava maksutapa on valittava hakuvaiheessa, eikä sitä voi muuttaa hankkeen aikana.

1. Kertakorvaus
2. Prosenttimääräinen korvaus 
3. Todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuva korvaus

Maksuerät

Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä. Viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä.

Jos tuki myönnetään kertakorvauksena, maksuerät voidaan maksaa tukipäätöksessä hyväksyttyjen tavoitteiden tai toimenpiteiden toteuduttua. Viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyn suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu. Maksueriä voi kaikkiaan olla enintään kolme. Ennakko luetaan yhdeksi maksueräksi.

Hankkeen tuloja ovat hankkeen toteuttamiseksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen sekä hankkeen tuotosten myynnistä saadut tulot sekä hankkeen hyödykkeistä ja toimitiloista saadut käyttökorvaukset.

Hankkeen tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista maksettavan tuen määrää laskettaessa. Huomioon otetaan tulot, jotka maksetaan tuen saajalle hankkeen toteuttamisaikana.


Tuen maksaminen
Tuesta maksetaan tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen maksun edellytyksenä on lisäksi, että muun tukipäätöksen mukaisen rahoituksen toteutumisesta tukipäätöksen mukaisesti esitetään selvitys.

Todellisiin, hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan tuen maksamisen edellytyksenä on, että meno on tuen saajan maksama ja kirjattuna tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.

Prosenttimääräisenä korvauksena hyväksyttävät välilliset kustannukset maksetaan tukipäätöksen mukaisesti.

Kun tuki on myönnetty kertakorvauksena, hankkeen toteutuminen arvioidaan tukipäätöksellä hyväksytyn suunnitelman sekä tukipäätöksen ehtojen perusteella. Kertakorvaus voidaan maksaa, kun tukipäätöksessä yksilöidyn tuloksen tai toimenpiteen toteutumisesta tukipäätöksen mukaisesti on varmistuttu.

Maksamisen hakuaika
Tuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen tai toimintarahaa koskevan suunnitelman toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Siltä osin kuin hankkeeseen  sisältyy hyväksyttäviä palkkakustannuksia, tuen viimeisen erän maksamista on haettava loppumaksun jälkeen maksettavan lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta kuukauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

Siirry sivun alkuun
Tulostusversio